VEDTEKTER FOR SAS SENIORKLUBB OSL

Tidligere SAS Pensjonistforening, stiftet 6.11.1980

Revidert 6.april 2022

 

§ 1 FORMÅL

Å samle pensjonert personell fra SAS konsernet i en frittstående SAS Seniorklubb OSL.

Bidra til medlemmenes trivsel, sosiale og helsemessige situasjon. Kulturelle interesser. Økonomisk og IT forståelse. Ved å holde møter med foredrag, kurs og sosiale samvær for grupper og enkeltpersoner. Reiser og trimturer som fremmer fellesskapet

 

§ 2 MEDLEMSKAP

Ansatte som alders/uførepensjoneres fra SAS Gruppen har rett til medlemskap.

Medlemskap kan også søkes av yrkesaktive i SAS Gruppen fra fylte 60 år.

Tidligere ansatt i SAS konsernet kan søke medlemskap etter pensjonering.

Partnere av medlemmer innvilges familiemedlemskap. Hvis medlemmet faller fra kan familiemedlemmet etter eget ønske fortsette som medlem.

 

§ 3 KONTINGENT

Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten etter forslag fra styret eller medlemmene.

Kontingenten innbetales av alle medlemmer til oppgitt bankkonto innen fastsatt forfall.

Medlemskapet slettes hvis kontingenten ikke er betalt senest 31. desember samme år.

Betalt kontingent refunderes ikke ved opphør av medlemskap.

Familiemedlemmer betaler ikke kontingent.

 

§ 4 ÅRSMØTE

Årsmøtet er SAS Seniorklubb høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av februar måned hvert år. Beretnings- og regnskapsåret følger kalenderåret. Innkalling med saksliste, årsberetning samt styrets og innkomne forslag sendes medlemmene minst 3 - tre uker før tillyst møtedato.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 1. januar. Hvert medlem kan medbringe maksimalt 3 skriftlige fullmakter fra andre medlemmer på fastsatt skjema vedtatt av Styret. Fullmaktene må godkjennes og registreres ved  oppmøte på Årsmøtet.

Hvert fremmøtt medlem har en stemme pluss registrerte fullmakter. Antallet fullmaktstemmer skal dokumenteres i de saker de benyttes i Årsmøteprotokollen.

Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall, unntatt der vedtektene bestemmer noe annet. Ved stemmelikhet har seniorklubbens leder dobbeltstemme

 

Årsmøtet behandler:

1 Godkjenning av innkalling og saksliste

2 Valg av møteleder og referent

3 Valg av 2 protokollunderskrivere

4 Årsberetning

5 Årsregnskap m/ revisjonsberetning

6 Budsjett

7 Forslag fremlagt av styret

8 Innkomne forslag

9 Valg ifølge vedtektene


 

 

Årsmøtet velger:

 

Leder

1 år

Sekretær

2 år

Like år

Kasserer

2 år

Ulike år

3 Styremedlemmer

2 år

Like år

3 Styremedlemmer

2 år

Ulike år

 

 

Revisor

2 år

Like år

Valgkomité 3 medlemmer

1 år

 

 

Ekstraordinært årsmøte

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte hvis styret eller 30 - tretti medlemmer forlanger det. Innkallingen skal være skriftlig med minst 8 - åtte dagers varsel. Årsaken til møtet skal fremgå av innkallingen.

 

§ 5 STYRET/STYREARBEID

Signaturrett gis til styrets leder og nestleder i fellesskap. Dette gjelder i saker som binder

Seniorklubben i eksempelvis, salg av eiendom, opptak av lån, dokumenter som krever tinglysning..

Seniorklubben ledes av et styre på 9 medlemmer, valgt i henhold til vedtektene.

Styret oppnevner årlig en nestleder blant styrets valgte medlemmer.

Styret er beslutningsdyktig med 5 av sine medlemmer til stede, hvorav leder eller nestleder er den ene. Styret leder SAS Seniorklubb i henhold til godkjente vedtekter, årsmøtevedtak, og internt skrevne retningslinjer. Medlemmene holdes informert om aktuelle saker fra styrets møter.

 

En representant utpekes for 3 år til styret for Tekn. dr. Marcus Wallenbergs SAS-stiftelse.

 

Gjenvalg kan finne sted for alle årsmøtevalgte verv.

 

§ 6 ØKONOMI

Leder og kasserer disponerer hver for seg over seniorklubbens bankkonti. Årsregnskapet undertegnes av leder og kasserer.

Regnskapet føres etter god regnskapsskikk.

Revisor foretar revisjon av regnskapet og legger frem sin beretning før årsmøtet.

 

§ 7 VEDTEKTSENDRINGER

Endringer i disse vedtektene kan kun finne sted på et ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

Endringsforslag vedlegges møteinnkallingen. Det kreves minst 2/3 flertall av de fremmøtte for godkjenning av et endringsforslag. Ved et mindre flertall enn 2/3, kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte hvor endringen avgjøres ved alminnelig flertall.

 

§ 8 OPPLØSNING

Beslutning om oppløsning kan bare tas av to påfølgende årsmøter, eller ved ett ordinært og ett etterfølgende ekstraordinært årsmøte.

Det kreves 3/4 flertall av de avgitte stemmene.

Ved oppløsning avgjør årsmøtet hvordan seniorklubbens aktiva skal disponeres.